Program 2010

PrintPrint

Link til evaluering af konferencen som helhed

 

PDF af  program, beskrivelser af oplæggene, udstillerkatalog og deltagerliste

Pdf af RSI's Pejlemærker for sundheds-IT 2010

 

 

PDF af slides
ud for de forskellige oplæg i programmet nedenfor er der links til pdf, evaluering og debat.

Der vil løbende blive lagt de manglende pdf op.

 

Tirsdag den 12. oktober
9:30

Plenumsession 1: Konferenceåbning

Ordstyrer: Stig Kjær Andersen, E-sundhedsobservatoriet  

Velkommen - pdf
v/ lektor Stig Kjær Andersen, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Aalborg Universitet

Regionernes fælles initiativer i en national strategi - pdf
v/ Jens Andersen, styregruppformand for RSI og direktør i Region Sjælland

E-sundhedsobservationer 2010 - pdf
v/ professor Christian Nøhr, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet og overlæge Søren Vingtoft, Enhed for Klinisk Kvalitet, Region Hovedstaden

10:30 Kaffepause
11:00

Plenumsession 2: International experience with eHealth systems I

Ordstyrer: Christian Nøhr, E-sundhedsobservatoriet

Practice-based Evidence: Clinical IT Innovation as an Organizational Knowledge Asset  - pdf
by Professor of Biomedical Informatics Suzanne Bakken, Director, Center for Evidence-based Practice in the Underserved, Columbia University, New York

 

12:00 Frokost
13:00

Parallelsession A1: Status for pejlemærkerne for sundheds-it


Ordstyrer: chefrådgiver Jonas Tyle Petersen, Digital Sundhed

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden - pdf
v/ chef for projektafdelingen Niels Reichstein Larsen, Koncern IT, Region Hovedstaden

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Sjælland - pdf
v/ it-kundechef Lars Henrik Søfren, Region Sjælland

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Syddanmark - pdf
v/ it-afdelingschef Per Guldbæk Larsen, Projekt- og Metodeafdelingen, Region Syddanmark

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Midtjylland - pdf
v/ it-chef Jørn Lodahl, Region Midtjylland

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Nordjylland - pdf
v/ it-chef Lise Wormstrup, Region Nordjylland (nyt navn)

Parallelsession B1: It-løsninger til ledelsesinformation

Ledelsesinformationssystemer er tiltagende vigtige i sundhedsvæsenet. Fokus er udvidet fra primært at være økonomi- og aktivitetsbaseret ledelsesinformation til også at inddrage klinisk og patientoplevet kvalitet som vigtige styringsparametre.

Ordstyrer: seniorkonsulent Martin Thor Hansen, Danske Regioner

Brug af data fra kliniske databaser i Region Hovedstaden - pdf
v/ overlæge Jan Utzon, Enhed for Udvikling og Kvalitet, Region Hovedstaden

Operationel ledelsesinformation på Sygehus Lillebælt, der bl.a. sikrer klinisk korrekt tidstro registrering - pdf
v/ økonomisk konsulent Hans Jørn Refsgaard Jørgensen, Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark

Styrings- og udviklingsværktøj i hospitalets hverdag – integreret EPJ- og ledelsesinformation - pdf
v/ adm. direktør Sanne Nørgaard, Privathospitalet Skørping A/S

Anvendelse af real-time klinisk information til ledelsesinformation – fremtidens hjælp til akkreditering, effektivisering og bedre patientsikkerhed - pdf
v/ EPJ-udviklingschef Niels Henrik Pedersen, Region Midtjylland, relationship manager Morten Krogh Danielsen, SAS Institute, direktør Jens Peder Rasmussen, Systematic samt sundheds-it-chef Thomas Stadil Pinstrup, Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland

Parallelsession C1: E-sundhedssektorens infrastruktur

Denne session giver en status over to lag i vores nationale e-sundheds-infrastruktur, nemlig serviceplatform og datanetværk. Derudover præsenteres erfaringer fra de øvrige to lag, dels et eksempel dels på hvilke erfaringer, der er med udvidelse af services, og dels på sammenhæng på europæisk plan.

Ordstyrer: chef it-arkitekt Esben Dalsgaard, Digital Sundhed 

Sundhedsdatanettet - status og planer - pdf
v/ chefkonsulent Lars Hulbæk og konsulent Peder Illum, MedCom

Hvad skal vi med én National Serviceplatform for Sundhed - pdf
v/ senior it-arkitekt, Esben Graven, Digital Sundhed

Udfordringer og potentialer ved SOA i sundheds-it med udgangspunkt i FMK - pdf
v/ ph.d.-studerende Louise Pape-Haugaard, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Aalborg Universitet og konsulent Morten Thomsen, Devoteam Consulting A/S

epSOS - patientdata og receptudveksling i Europa - pdf
v/ it-arkitekt Rasmus Melgaard, Digital Sundhed

Parallelsession D1: Evaluering af klinisk værdi og brugeroplevelser

Evaluering af sundheds-it-systemer er i dag en anerkendt nødvendig aktivitet i forbindelse med implementering af sundheds-it. Derfor er det vigtigt at afklare hvilken type evaluering, der skal foretages, og hvem der skal involveres - når der skal evalueres. I denne session præsenteres forskellige eksempler på metoder, værktøjer og brugerinddragelse til evaluering af sundheds-it. 

Ordstyrer: bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Frederiksen, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

Metoder ved evaluering af sundheds-it-systemer med fokus på afdækning af klinisk arbejdspraksis - pdf
v/ adjunkt Anna Marie Høstgaard, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

Evaluering af ibrugtagningen af Columna (Århus EPJ) på Regionshospitalet Randers og Grenaa, med fokus på den umiddelbare kliniske anvendelighed - pdf
v/ projektleder Flemming Witt, MTV og Sundhedstjenesteforskning, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland

Den dyrebare tid – evaluering af løsninger til en mere effektiv systemadgang - pdf
v/ specialkonsulent Kitta Lawton, Projektafdelingen, Koncern IT, Region Hovedstaden

Brugerinddragelse i evaluering af sundheds-it - vejen til gevinstrealisering - pdf
v/ ph.d. Maren Sander Granlien, RUC

14:30 Kaffepause
15:00

Parallelsession A2: EPJ 1

 

EPJ I betragter udviklingen lidt fra oven og indeholder et bud på en national status – hvor er vi? samt et bud på teknologi til design af fremtidens EPJ-systemer og et udsyn med eksempler på, hvad vi kan lære af internationale erfaringer. Disse præsenteres gennem EU-projektet EHR-implement og en amerikansk modenhedsmodel EMR-AM.

Ordstyrer: bestyrelsesmedlem Lars Riber, Lægeforeningen, formand for it-udvalget

Et nationalt overblik - pdf
v/ kontorchef Lisbeth Nielsen, Danske Regioner

Activity-Based Computing for fremtidens hospitaler - pdf
v/ professor Jacob Bardram, IT University of Copenhagen

Politiske, sociale og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ - pdf
v/ partner Morten Bruun-Rasmussen, MEDIQ

Anvendelse af ’HIMSS Analytics EMR-AM Score’ - pdf
v/ Project Director Claus Ehlers, Devoteam Consulting

Parallelsession B2: Brugergrænseflader og brugerinddragelse

This session will focus on user interface. The demands for structure and granularity of data have dominated and confined the user interface discussion. Now it is time to bring attention to how the output from systems can be communicated to the users. In this session there will be presentations on design methodology, evaluation, and user participation. Most of the presentations and the discussions will be in English.

Ordstyrer: Christian Nøhr, E-sundhedsobservatoriet

Architectural and usability considerations in the development of a Web 2.0-based EHR interface - pdf
by Ph.d. Yalini Senathirajah, Columbia University, New York

Usability Evaluation of a Home Telemedicine System - pdf
v/ ph.d.-studerende Anders Bruun, Aalborg Universitet

Methods for development of user interface in a Danish e-health system - pdf
v/ Business Analyst Ulrich Böttger, CSC Scandihealth

Forbedret it-anvendelse gennem brugerinddragelse - pdf
v/ koordinerende systemadministrator Susanne Østerberg, Koncern IT, Region Hovedstaden og konsulent og partner Hanne Ragn-Hansen, Storm Management

Parallelsession C2: Det fælles medicinkort

FMK er et eksempel på en ny national service, som tilbydes. Dette udviklingsprojekt er med til at realisere visionen om løbende at opsamle oplysninger om borgerens medicinering gennem en central service, som Lægemiddelstyrelsen står for. Sessionen giver en status set fra forskellige interessenters side under forløbet med at realisere visionen.

Ordstyrer: Lars Demant, chef for Klinisk IT, Region Sjælland

Det Fælles Medicin Kort (FMK) - en national service i drift - pdf
v/ projektchef Ivan Lund Pedersen og projektleder Helle Balle, Digital Sundhed

Erfaringer og status for hjemmesygeplejens integration til nationale medicinservices - pdf
v/ seniorkonsulent Christian R. Birn, Devoteam Consulting og konsulent Poul Erik Kristensen, KL

Anvendelse af afstemt Medicinkort (FMK) ved indlæggelse i akutafdeling - et klinisk, randomiseret og kontrolleret forsøg - pdf
v/ overlæge Lars Kristian Munck, Medicinsk afdeling, Køge Sygehus, Region Sjælland

Realisering af det Fælles Medicin Kort i CSC Scandihealths Medicinmodul - OPUS Medicin erfaringer og demonstration - pdf
v/ softwareudvikler Astrid Meldgaard Ørbæk, CSC Scandihealth A/S

Parallelsession D2: Demo

Demonstrationerne tager os på vandring gennem e-sundhedslandskabet.

Ordstyrer: direktør Otto Larsen, Digital Sundhed

Healthcare Information Suite - pdf
v/ løsningsarkitekt Jakob Nilsson, Logica

Interoperabilitet ved udveksling af laboratorierekvisitioner og svar mellem laboratorier - pdf
v/ souschef Ib Johansen, MedCom

International Terminologi Service - pdf
v/ Support Manager Annika Sonne Hansen, CareCom A/S

Beslutningsstøtte til præparatvalg og dosering - pdf
v/ adm. direktør Søren E. Tvede, First Impression MyClinic A/S

En fælles kronikerjournal - pdf
v/ Deputy Project Executive, Peter Mortensen, ACURE, an IBM Division

Hvad kan kommunerne på sundhedsområdet? - pdf
v/ teamleder Anette Boysen Schultz, Århus Kommune

16:30 Kaffepause
17:00
Plenumsession 3: Paneldiskussion

Tema: E-sundhed de kommende år - hvad bliver vigtigt?

Ordstyrer: direktør, professor Jes Søgaard, Dansk Sundhedsinstitut


Michael S. Hansen, repræsentant for RSI og it-direktør i Region Sjælland
Erik Jacobsen, overlæge og leder af Dansk Lungecancerregister
Sine Jensen, sundhedspolitisk medarbejder, Forbrugerpolitisk Center
Lisbeth Nielsen, kontorchef, Danske Regioner
Steffen Lerche Nielsen, formand for CHI-Leverandørforum
Vagn Nielsen, afdelingschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Lars Riber, bestyrelsesmedlem i Lægeforeningen og formand for it-udvalget
Henrik Schroll, leder af DAK-E IT
Henning Seiding, repræsentant for KL og direktør i Welfare Tech Region

18:00 Første konferencedag slutter
19:00 Festmiddag
Onsdag den 13. oktober
9:00
Plenumsession 4: International experience with eHealth systems 2
Ordstyrer: Pernille Bertelsen, E-sundhedsobservatoriet

Integrated Care funding the driver for change (ændring - ny oplægsholder) - - pdf
by Jacob Hofdijk, Partner in Casemix and Vice President EFMI-IMIA

The Evolution of eHealth - pdf
by John Crawford, Healthcare Solutions, IBM North East Europe

10:30 Kaffepause
11:00

Parallelsession A3: EPJ 2

 

EPJ II fremhæver nogle vigtige erfaringer fra konkrete aktiviteter, der har været i søgelyset i det sidste år. Implementering af journal og PAS på et år, EPJ og integration af præhospitale data, en forbedret dokumentation af sygeplejeprocessen samt en effektiv styring af brugerne fremviser aspekter af EPJ, som banker på døren på mange sygehuse. 

Ordstyrer: konsulent Gunilla Svensmark, DSR

Implementering af journalen og PAS på et år fra beslutning til idriftsættelse - pdf
v/ sundheds-it-chef Thomas Pinstrup, Regionshospitalet Randers og Grenaa, Region Midtjylland

EPJ - elektronisk patientjournal fra den præhospitale kontakt til udskrivelse - pdf
v/ team-koordinator Dennis Mølkær Jensen, Region Nordjylland (nyt navn)

Elektroniske patientjournaler gør sygeplejen synlig - pdf
v/ post doc. Anna-Britt Krog, Knowledge Lab, Syddansk Universitet

Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ - pdf
v/projektleder Jørn Winfred Rasmussen, Region Nordjylland

Parallelsession B3: Telemedicin og velfærdsteknologi

Telemedicin har store potentialer i forhold til sundhedsydelser til et stigende antal kronikere, et stigende antal ældre og krav om reduktion af omkostninger. Imidlertid er implementeringen af telemedicinske løsninger gået trægt i Danmark til trods for et godt udbygget teknisk kommunikationsnetværk. Denne session gør telemedicinsk status for Danmark og for et par konkrete anvendelsesområder.

Ordstyrer: konsulent Jakob Andreas Salfelt, Lægeforeningen

Telemedicinsk status for Danmark - pdf
v/ chefkonsulent Lars Hulbæk, MedCom

Hjemmemonitorering af patienter i antikoagulationsbehandling - pdf
v/ laboratoriechef, overlæge Ivan Brandslund, Vejle Sygehus

Teledermatologi - hvor er vi i Danmark? - pdf1 og pdf2
v/ speciallæge i dermatologi Aksel Otkjær, Hudklinikken og konsulent Susanne Noesgaard, MedCom

Det voksende marked for complianceteknologier. Udfordringer og konsekvenser ved implementeringen af complianceteknologier - pdf
v/ udviklingskonsulent Pernille Dam, Pharmakon

 

Parallelsession C3: På vej mod enstrenget patientregistrering

Det har længe været en målsætning at undgå dobbeltregistreringer og i stedet for genbruge data fra patientdokumentationen til forskellige formål, herunder til styring, klinisk kvalitetsudvikling og forskning.

Ordstyrer: Pia Elberg formand for DSMI

En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt indhold til EPJ - på vej mod realisering af de ønskede effekter  - pdf
v/ konsulent Berit Fabricius, Region Nordjylland

Udvikling af SFI på et år fra start til ibrugtagning - på et helt hospital - pdf
v/ sundheds-it-konsulenter Lise Simonsen og Lene Hauge, Regionshospitalet Randers og Grenaa

Automatisk opsamling af NIP og kvalitetsdata fra den kliniske proces - pdf
v/ EPJ-projektleder Henrik Lindholm, OUH

GAPS - genanvendelse af administrative patientdata til kvalitetsudvikling - pdf
v/ overlæge Søren Vingtoft, Enhed for Klinisk Kvalitet, Region Hovedstaden

Parallelsession D3: Samarbejde mellem sektorer - kronikerforløb

Kronikerområdet har fået høj prioritet som udviklingsområde. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved årsskiftet udloddet en pulje på ca. ½ mia. kr. til at udvikle og forbedre forbyggelse, diagnostik og behandling på kronikerområdet i kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet.

Ordstyrer: Henrik Bjerregaard, CEO, Medcom

Region Sjællands kommende portal med særligt fokus på kronikere - pdf
v/ chef for Klinisk IT, Lars Demant, Region Sjælland

Målsætningsarbejdet i almen praksis – den proaktive læge og den velinformerede type 2-diabetespatient er fælles om at opnå bedre behandlingsmål - pdf
v/ leder af DAK-E IT Henrik Schroll, konsulent og praktiserende læge Berit Lassen, DAK-E og konsulent Karin Demkjær, Dansk Almenmedicinsk Kvalitets Enhed

Hvordan kan en online patientbog forbedre kvaliteten i kontakten mellem mandlige cancerpatienter og sundhedsprofessionelle? - pdf
v/ ph.d.-studerende Charlotte D. Bjørnes, Aalborg Sygehus og Aalborg Universitet

Sygehuslægens telemedicinske muligheder for KOL-patienter - realiteter og perspektiver  - pdf
v/ forskningsleder, overlæge Klaus Panareth, Telemedicinsk Forskningsenhed, Frederiksberg Hospital

12:30 Frokost
13:30
Plenumsession 5: Visionen om ét sammenhængende dansk sundhedsvæsen – perspektiver på informationsteknologiens rolle
Ordstyrer: Søren Vingtoft, E-sundhedsobservatoriet

 

Vagn Nielsen, afdelingschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet - pdf
- pdf14:30 Konferencen slutter

 

Erfaringer og status for hjemmesygeplejens integration til nationale medicinservices